استراتژی و اهداف کنفرانس


ماموریت اصلی همایش:

تبیین جایگاه و تفکر مهندسی در فرآیند توسعه اجتماعی، اقتصادی و سازندگی کشور

راهبردهای اصلی همایش:

الف- ایجاد هم افزایی فیمابینِ:

 • شرکت ها و واحدها ی خدمات مهندسی با سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و ارگان ها.
 • شرکت ها و واحدهای خدمات فنی و مهندسی با یکدیگر

ب- ارتقاء جایگاهِ:

 • خدمات فنی و مهندسی  کشور
 • نظام مهندسی صنعت در سطح کشور
 • انجمن خدمات فنی و مهندسی در سطح ملی
 • شرکت ها و واحدهای خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور
 • علوم و فنون خدمات فنی و مهندسی در سطح  کشور
 • اخلاق حرفه ای مهندسی در سطح کشور

ج- شناخت ، بررسی و رفع موانع و تلاش برای رشد کمی و کیفی:

 • صادرات خدمات فنی و مهندسی
 • خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور

 

د- بزرگداشتِ:

 • شخصیت های جهانی و تاریخی مهندسی کشور (خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی و ...)
 • شخصیت های حقوقی و حقیقتی (شرکت ها و واحدهای خدمات فنی و مهندسی، مهندسین نمونه آنها و سایر مهندسین سازمان ها ، بنگاه ها و ارگان ها) در سطح استان و کشور

خط مشی های اصلی همایش:

الف- ایجاد هم افزایی:

 • فراهم نمودن شرایط حضور مسئولین سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، ارگان ها، صنایع و اعضا در همایش (شاخصه موفقیت: تعداد و سطح شرکت کنندگان در همایش، میزان و نحوه اطلاع رسانی به اعضاء، سازمان ها،، ارگان ها، بنگاه های اقتصادی، صنایع و به عموم جامعه)
 • تبادل تفاهم نامه با سازمان ها،، ارگان ها، بنگاه های اقتصادی، صنایع و تشکل های مرتبط قبل و بعد و حین برگزاری همایش (شاخصه موفقیت: تعداد و سطح تفاهم نامه های تبادل شده)
 • تشکیل جلسات ، میتینگ ها و میزگردهای فی مابین سازمان ها، ارگان ها، بنگاه های اقتصادی، صنایع و تشکل ها با اعضا در حین برگزاری همایش(شاخصه موفقیت: تعداد و سطح جلسات، میتینگ ها و میزگردها)
 • نشر و توزیع توانمندیهای اعضا از طریق بروشور مشترک ، برگزاری نمایشگاه ، سمینار های معرفی شرکت ها و واحدها، ارائه بانک اطلاعات اعضا و تبلیغات در حین برگزاری همایش ( شاخصه موفقیت: تعداد و سطح بروشورهای توزیع شده، تعداد و سطح کیفیت غرفه های نمایشگاه، سمینارها، بانک های اطلاعاتی و میزان و کیفیت استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغاتی)

ب- چگونگی ارتقاء جایگاه ها

 • ارائه مطالب مفید ( از طریق سخنرانی ، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل و تبلیغات) در رابطه با حساس سازی اذهان عمومی نسبت به جایگاه خدمات فنی و مهندسی نظام مهندسی صنعت ، انجمن خدمات فنی و مهندسی، شرکت ها و واحدهای خدمات فنی و مهندسی، علوم و فنون خدمات فنی و مهندسی، اخلاق حرفه ای مهندسی در سطح استان و کشور(شاخصه موفقیت: کیفیت سخنرانان، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل ها و تبلیغات و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها و همچنین میزان و سطح انعکاس خبری آنها در رسانه ها)
 • معرفی و گزارش از نظام های مهندسی صنعت ، انجمن ها، شرکت ها و منشورهای اخلاق حرفه ای موفق در کشور و جهان (شاخصه موفقیت: تعداد و کیفیت ارائه گزارش ها و معرفی پژوهش های ارائه شده در همایش و میزان و سطح انعکاس خبری آنها در رسانه ها)
 • نشر و توزیع توانمندی های انجمن خدمات فنی و مهندسی و شرکت های عضو انجمن از طریق بروشور، نمایشگاه، سمینارها و کارگاه ها و سایر ابزار های تبلیغاتی (شاخصه موفقیت: تعداد و کیفیت حضور اعضاء در نمایشگاه ، سمینار و کارگاه ها و سایر  ابزارهای تبلیغاتی مانند پخش تیزر و توزیع بروشور و ...)

ج- شناخت ، بررسی و رفع موانع و تلاش برای رشد کمی و کیفی:

 • ارائه مطالب مفید ( از طریق سخنرانی ، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل و ...)در رابطه با شناخت ، بررسی و رفع موانع و تلاش برای رشد کمی و کیفی صادرات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در سطح استان و کشور ( شاخصه موفقیت: تعداد و سطح کیفی سخنرانی ها‌، مقالات ، گزارشات پژوهشی ، کتب و پانل های برگزار شده و میزان و سطح انعکاس خبری آنها در رسانه ها و همچنین نحوه ارائه چکیده و شرح مقالاتِ سخنرانی ها و جمع بندی های انجام شده از نتایج برگزاری همایش و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها)
 • ارائه مطالب مفید ( از طریق سخنرانی ، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل و ...)در رابطه با معرفی قوانین و مقررات مرتبط با ارائه خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن و راهکارهای ورود به عرصه ارائه خدمات و صادرات خدمات مهندسی (شاخصه موفقیت: تعداد و سطح کیفی سخنرانی ها‌، مقالات ، گزارشات پژوهشی ، کتب و پانل های برگزار شده و نحوه هی ارائه چکیده آنها و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها)

د- بزرگداشت:

 • ارائه مطالب مفید  از طریق سخنرانی ، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل و ... در رابطه با شناساندن ابعاد وجودی شخصیت های جهانی تاریخِ مهندسی استان و کشور از قبیل خواجه نصیر الدین  طوسی ، شیخ بهایی و ... (شاخصه موفقیت:تعداد و کیفیت سخنرانی ها، مقالات ، گزارشات پژوهشی، کتب، پانل های برگزار شده و ارائه شده در همایش و نحوه ارائه چکیده آنها و نحوه ارزیابی آنها)
 • معرفی و گزارش ارزیابی از شرکت ها و واحدهای خدمات فنی و مهندسی ، مهندسین نمونه آنان و سایر مهندسین سازمان ها ، بنگاه ها، صنایع و ارگان های استان و کشور و انعکاس ابعاد وجود ی تقدیر و تشکر از آنان(شاخصه موفقیت: کیفیت ارزیابی های انجام شده ، نحوه معرفی وارائه گزارش و همچنین نحوه انعکاس ابعاد وجودی و تقدیر و تشکر و ارائه جوایز به آنان و همچنین میزان و سطح انعکاس خبری آنها در رسانه ها)

تذکر: کلیه شاخصه های موفقیت بر اساس نظر سنجی از حضار، مخاطبین، هیئت مدیره و شورای راهبردی ارزیابی میگردد.

برنامه برگزاری کنفرانس روز ملی مهندسی:

الف:دعوت از مسئولین کشوری و استانی

 • وزیر صنایع ، معادن و تجارت و معاونین و مدیران کل خدمات مهندسی و تحقیقات و آموزش، ریاست و مدیران کل سازمان صنایع ، معادن و تجارت
 • معاونین وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست و مدیران کل سازمان امور اقتصاد و دارایی
 • معاونین وزیر نیرو و مدیران کل استانی و مدیران شرکت های وابسته به آن
 • معاون وزیر نفت و گاز و پتروشیمی و مدیران کل استانی و مدیران شرکت های وابسته به آن
 • رئیس کل سازمان تامین اجتماعی کشور و مدیران کل سازمان
 • رؤسای کلیه بانک های دولتی کل کشور و بانک های دولتی و خصوصی
 • اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی
 • نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی و معاونت پژوهشی نهاد ریاست جمهوری اسلامی
 • معاونت پژوهشی دانشگاههای دولتی کل کشور و معاونین پژوهشی دانشگاه های دولتی و خصوصی
 • رؤسای شهرک های علمی و تحقیقاتی و پارک علم و فناوری و مراکز رشد کل کشور
 • استانداران و معاونین آنها
 • شهردار و اعضای شورای شهر
 • رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی ، راه و ترابری و شهرسازی
 • رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کل کشور و هیئت مدیره اتاق
 • رؤسای خانه صنعت و معدن و تجارت کل کشور و هیئت مدیره خانه صنعت و معدن
 • رؤسای انجمن انجمن های خدمات فنی و مهندسی و تخصصی کل کشور و هیئت مدیره های انجمن های همگن و تخصصی
 • مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکت های عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی
 • مدیران عامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی که دارای پتانسیل عضویت در انجمن می باشند
 • رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کل کشور و رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • رؤسای سازمان های نظام مهندسی معدن کل کشور و رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن
 • مدیران و معاونین صنایع بزرگ کشور و صنایع بزرگ و متوسط

ب: ثبت نام از مدیران ،مهندسین و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صنایع و دانشگاه ها

 • مدیران عامل و مدیران میانی و کارشناسان و هیئت مدیره شرکت های خدمات قنی و مهندسی کل کشور
 • کارشناسان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی و عمومی
 • کارشناسان بنگاه های اقتصادی ، صنایع و موسسات خصوصی
 • دانشجویان رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی و خصوصی

میزان شرکت کنندگان : حضور حداقل 75٪ از اعضای انجمن و 50٪ از دعوت شدگان و400 نفر ثبت نام کننده

ج: نحوه اطلاع رسانی

 1. کارت دعوت
 2. ایمیل
 3. پوستر ،بروشور و نامه(نمابر و ارسال)
 4. سایت انجمن و سازمان های مرتبط و تشکل ها
 5. بیلبورد و بنر
 6. روزنامه و مجلات کشوری و استانی
 7. پیامک و شبکه های اجتماعی اینترنتی
 8. زیرنویس تلویزیونی کشوری و آگهی تلویزیونی استانی

تذکر: برای برخی مدعوین تهیه بلیط هواپیما و رزرو هتل پیش بینی می شود (تعداد 20 نفر)

د: تفاهم نامه

 • تعداد تفاهم نامه با:
 1. سازمان های دولتی و ارگان ها
 2. با بنگاه های اقتصادی و صنایع
 3. با تشکل های مرتبط

ه: جلسات

 • یک جلسه میتینگ و میزگرد با مسئولین سازمان های دولتی ، بنگاه های اقتصادی و تشکلها در حین برگزاری همایش

 

 

و:نمایشگاه های جنبی همایش

 • حضور حداقل 15 غرفه واحدهای خدمات فنی و مهندسی و 5 غرفه دیگر

ح: بانک اطلاعات:

 • ارائه CD بانک اطلاعاتی اعضای انجمن خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان حاوی اطلاعات همه ی اعضا

ی: سخنرانی

3 سخنران افتتاحیه و 2 سخنران کلیدی

ک: مقاله و گزارشات پژوهشی

 • مقالات و گزارشهای پژوهشی در چهار پانل مجزا ارائه خواهد شد و 20 گزارش پژوهشی برگزیده و 75 مقاله در رابطه با محورهای اصلی همایش و چاپ آن ها در کتاب همایش، همچنین به 25 مقاله و گزارش پژوهشی فرصت ارائه مطلب در حین برگزاری همایش داده خواهد شد (هریک 10 الی 15 دقیقه)

 

 

 

ل: تبلیغات

 • تبلیغات شرکت های خدمات فنی و مهندسی در حین برگزاری همایش از طریق بنر ، تیزر و توزیع بروشور و هدایا با مدیریت مجری و اخذ تعرفه های تعیین شده انجام خواهد گردید.

م: نحوه ارزیابی و انتخاب

 • سخنرانان افتتاحیه : از طریق پیشنهادِ مجری و تصویب شورای راهبردی
 • سخنرانان کلیدی: از طریق کمیته علمی و تصویب شورای راهبردی
 • مقالات: از طریق فراخوان و ارزیابی و تصویب کمیته علمی همایش
 • اعضا کمیته ملی همایش: از طریق پیشنهاد شورای راهبردی و تصویب هیئت مدیره انجمن
 • اعضا کمیته ارزیابی برگزیدگان همایش: از طریق پیشنهاد شورای راهبردی و تصویب هیئت مدیره انجمن

ن: آیین نامه ها

 • ارزیابی مقالات: از طریق پیشنهاد کمیته علمی و تصویب شورای راهبردی
 • ارزیابی شرکت های نمونه خدمات مهندسی: از طریق پیشنهاد شورای راهبردی و تصویب هیئت مدیره انجمن
 • ارزیابی مهندسین نمونه شرکت های خدمات مهندسی : از طریق پیشنهاد شورای راهبردی و تصویب هیئت مدیره انجمن
 • ارزیابی مهندسین نمونه سایر سازمان ها و بنگاه ها: از طریق پیشنهاد شورای راهبردی و تصویب هیئت مدیره انجمن

س: جوایز

 • شرکت های نمونه خدمات مهندسی: تندیس و تقدیرنامه (5 شرکت)
 • مهندسین نمونه شرکت های خدمات مهندسی: تندیس و تقدیرنامه (7 نفر)
 • مهندسین نمونه سایر سازمان ها و بنگاه ها: تندیس و تقدیرنامه (7 نفر)

ع: انعکاس خبری

 • گزارش و خبر از طریق شبکه های استانی ، شبکه خبر و رادیوی سراسری
 • خبر از طریق شبکه سراسری
 • گزارش و خبر در روزنامه های کثیرالانتشار سراسری و استانی و وب سایتهای وزارتخانه های مرتبط و وب سایت سازمانهای دعوت شده در همایش

ف: زمان و مدت برگزاری همایش

زمان و مدت برگزاری همایش در هفته اول اسفند ماه سال برگزاری به مدت یک روز خواهد بود.


اشتراک گزاری