محورهاي كنفرانس ملي روز مهندسي


1- آینده پژوهی در صنعت و تحولات انقلاب صنعتی چهارم

2- نقش مهندسی در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار


اشتراک گزاری